Informacje ogólne
Lista Jeńców
Renowacja cmentarza
Ceremonie pogrzebowe
Literatura obozowa
Kontakt
Wyszukiwanie w Serwisie
     
 
Tytuł: LAZARETT "T" - wspomnienia jeńca wojennego

Autor: Bogusław Cereniewicz

Streszczenie: Tematem książki są wspomnienia z pobytu w międzynarodowym szpitalu dla jeńców wojennych w Tangerhutte koło Magdeburga. Autor - porucznik służby stałej 1 pp Leg., po pobytach w obozach przejściowych w Dęblinie, Radomiu, Kielcach i Stargardzie, znalazł się w obozie stałym Oflag II B Arnswalde, a następnie w Oflagu II C w Woldenbergu. W kwietniu 1944 roku zachorował na gruźlicę i został przeniesinony do Tangerhutte, gdzie przebywał do końca wojny.

Tytuł: SZPITAL W NIEWOLI - wspomnienia lekarza 1939 - 1945

Autor: Tadeusz Widmański

Streszczenie: Autor książki - oficer rezerwy, opisuje swój pobyt w obozach dla internowanych w Rumunii, w tym w oflagach i stalagach, także w Stalagu XI A w Altengrabow, z którego we wrześniu 1942 roku został przeniesiony do szpitala dla jeńców-gruźlików w Tangerhutte, gdzie sprawował lekarską opiekę nad chorymi jeńcami. W książce ukazuje różne postawy jeńców wobec choroby i warunki, w których przyszło im się borykać z niedostatkami w walce o przetrwanie.

Tytuł: OFLAG II B ARNSWALDE

Autor: Józef Bohatkiewicz

Streszczenie: Książka jest relacją życia obozowego w Oflagu II B Arnswalde (Choszczno), w którym autor przebywał od 6 listopada 1939 roku (wcześniej w Stalagu II D w Stargardzie Szczecińskim), aż do czasu kiedy po agresji niemieckiej na Związek Radziecki w 1942 r., obóz przestał istnieć, a oficerów i szeregowych polskich przewieziono do Oflagu II D Gross-Born.

Tytuł: OFLAG II D GROSS-BORN

Autor: Marek Sadzewicz

Streszczenie: Autor książki - uczestnik walk wrześniowych w Samodzielnej Grupie Operacyjnej "Polesie", jeniec Oflagów II B Arnswalde oraz II D Gross-Born (Borne Sulinowo i Borne-Nadarzyce), inicjator imprez kulturalno-oświatowych oraz redaktor tajnych gazetek obozowych - opisuje lata spędzone w niewoli, a także swoje wrażenia z odwiedzin tych miejsc już po wojnie.

Tytuł: JENIECKI OBÓZ SPECJALNY COLDITZ

Autor: Kazimierz Sławiński

Streszczenie: Ksiażka jest charakterystyką Międzynarodowego Obozu Jenieckiego w Colditz (Oflag IV C), oznaczonego literą "S" (Sonder - obóz specjalny), przeznaczonego dla jeńców "krnąbrnych, specjalnie wrogo nastawionych do III rzeszy oraz uciekinierów". Autor opisuje metody nawiązywania przez jeńców łączności z krajem, a także, pomimo szczególnego nadzoru, próby licznych ucieczek z zamku Colditz, położonego na stromej górze.

Tytuł: Jeniec wojenny nr 335

Autor: Aleksander Sałacki

Streszczenie: Autor książki - kapitan rezerwy, przebywał kolejno w obozach jenieckich: Itzehoe, Sandbostel, Lubeka, Dossel. Przed powrotem do kraju w październiku 1945 roku, oczekując na repatriację, brał udział w pracach kulturalno - oświatowych prowadzonych w polskich obozach DP (displaced persons) w Niemczech.

Tytuł: Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli

Autor: Juliusz Pollack

Streszczenie: Książka obrazuje sytuację jeńców wojennych w obozach hitlerowskich. Stanowi specyfikację obozów: Oflag II C (Woldenberg - Dobiegniew), Oflag II D (Borne-Sulinowo), Oflag VI B (Doessel, w pobliżu Warburga), Oflag VII A (Murnau, Górna Bawaria). Autor opisuje także drogę powstańców, po upadku powstania warszawskiego, do obozów, spośród których najwięcej trafiło do Stalagu XI A Altengrabow oraz Stalagu 344 w Łambinowicach (Lamsdorf) na Śląsku Opolskim, skąd byli dalej transportowani w głąb Niemiec.

Tytuł: Anglosasi nie jesteście aryjczykami

Autor: Jacek Wilczur

Streszczenie: Książka poświęcona jest jeńcom wojennym obcych narodowości - żołnierzom państw koalicji antyfaszystowskiej (w tym: Anglikom, Algierczykom, Belgom, Holendrom, Duńczykom, Rosjanom, Francuzom, Kanadyjczykom), którzy walczyli wspólnie z żołnierzami polskimi i ginęli na ziemiach polskich. Zawiera szczegółowe wykazy nazwisk jeńców m. in. ze Stalagu w Stargardzie Szczecińskim - pochowanych na tamtejszym cmentarzu, nazwiska 167 Francuzów z obozu jenieckiego w Olsztynku, jak również 130 nazwisk Greków z Arbeitskommando E 757, a także listę cudzoziemców pochowanych na cmentarzu w Koźlu, zamordowanych w stalagach jenieckich.

Tutuł: Obozowe refleksje OFLAG II C

Autor: Józef Kuropieska

Streszczenie: Autor książki i zarazem jeniec Oflagu II C Woldenberg (Dobiegniew) opisuje bardzo szczegółowo życie w obozie, w którym po kapitulacji Francji znalazło się ponad dwa miliony Francuzów. Koncentruje się głównie na kwestiach organizacji czasu i podejmowanych próbach zapełnienia go poprzez zakładanie klubów dyskusyjnych i inne formy działalności, w tym udział oficerów w wykładach wygłaszanych na bardzo różnorodne tematy, dotyczące m. in. komunikacji, elektryfikacji, gospodarki wodnej, oświaty, rolnictwa, a także inicjatywy wystaw, organizowanych przez jeńców - leśników.

Tytuł: Wyzwoleni ale nie wolni - Polskie miasto w okupowanych Niemczech

Autor: Andreas Lembeck

Streszczenie: Książka, poprzez przeżycia osób, które po wielu latach wracają do miejsca, gdzie już po zakończeniu wojny spędzili sześć lat w obozie DP, przybliża nam sytuację ofiar wojny, dla których wyzwolenie niosło ze sobą kolejną formę zniewolenia. Na przykładzie miasteczka Haren-Maczków autor opisuje losy robotników przymusowych, wywiezionych do Rzeszy Niemieckiej i jeńców wojennych, którzy w emslandzkich obozach dipisowskich oczekiwali na możliwość powrotu do normalnego życia.


Data ostatniej modyfikacji: